OFA UGIR te premiază și îți scrie proiectul cu finanțare Start-Up Nation!

Fii printre cele 3 finaliste ale competiției și proiectul tău va fi scris de către experții OFA UGIR

pentru a primi finanțare pe Start-Up Nation.

Investim în succesul afacerii tale

Prima competiție de pitching din România, adresată femeilor antreprenor, „OFA STARTUP ANGELS“  a ajuns la cea de-a doua ediție. În acest an, competiția este dedicată special femeilor antreprenor care doresc să obțină finanțare în cadrul programului Start-Up Nation 2022.

Noi vă oferim scrierea planului de afaceri pentru a vă crește șansele de reușită!

Femeile antreprenor reprezintă peste 36% din acționariatul firmelor românești. Cu toate acestea, majoritatea firmelor conduse de femei au până la 5 angajați și 500.000 lei cifră de afaceri.

Noi, OFA STARTUP ANGELS, considerăm că femeile antreprenor reprezintă viitorul economiei românești!

Dorim să sprijinim fiecare femeie antreprenor la început de drum să își construiască afacerea de succes. Competiția este organizată de patronatul OFA UGIR și se înscrie în principiile și filosofia organizației, se implică la nivel local, regional, național și internațional, pentru sprijinirea și promovarea antreprenoriatul feminin și susținerea inițiativelor de business.

Înscriere Premii regulament

DURATA COMPETIȚIEI

Competiția OFA STARTUP ANGELS este organizată la nivel național și se derulează o singură etapă de evaluare, în baza eligibilității formularelor de înscriere conform cerințelor Start-Up Nation.

Competiția se va desfășura astfel:

 • 28 iulie 2022 – lansarea oficială a Competitiei OFA STARTUP ANGELS Editia a II-a;
 • 28 iulie – 14 august –  perioada de înscriere în competiție pe platforma www.ofaugir.ro;
 • 15 august – evaluare proiecte înscrise în competiție, conform grilei de evaluare din programul Start-Up Nation;
 • 16 august – anunțare câștigătoare (3 proiecte în ordinea punctajelor maxime estimate).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Se completează datele din prezentul FORMULAR DE INSCRIERE.

*Toate câmpurile din formularul de înscriere trebuie completate.

Formular de înscriere

BENEFICIARI ELIGIBILI – conform Start-Up Nation România Ediția 2022

În competiție se pot înscrie pe website-ul www.ofaugir.ro, orice companie românească care îndeplinește următoarele criterii:

 • minimum 50% acționariat feminin,
 • acționariatul are cetățenie română,
 • deține un site de prezentare sau o platformă online (magazin online, pagina de facebook, instagram) pentru produsele/ serviciile oferite,
 • Completează formularul de înscriere de pe site-ul www.ofaugir.ro conform cerintelor programului Start-Up Nation,
 • Se pot înscrie și participantele de la ediția I a competiției OFA STARTUP ANGELS din anul 2021,
 • Se încadrează în codurile CAEN eligibile detaliate în Anexa 1 din Regulament,
 • Se încadrează în cerințele de eligibilitate ale Start-Up Nation.

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
 4. au capital social integral privat;
 5. persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;
 6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 7. codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 9. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 10. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 11. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 12. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 13. (1)creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). (2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;
 14. Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordări.

NOTĂ: NU se vor lua în considerare aplicațiile care nu au completate în întregime formularul de înscriere. Pentru a le fi validată înscrierea, participanții răspund de corectitudinea datelor personale completate în formular (nume, prenume, localitate, adresă de e-mail şi număr de telefon). Nu vor putea fi validate formulare anonime sau care prezintă date false de identificare.

PREMIILE OFERITE

3 proiecte transpuse în aplicații

spre finanțare pe Start-Up Nation

_______________________________________________________

Cele 3 câștigătoare vor beneficia de expertiza consultanților noștri și vor primi proiectul scris conform cerințelor și criteriilor programului Start-Up Nation, pregătit pentru aplicare.

1 an de membership

OFA UGIR

_______________________________________________________

Cele 3 câștigătoare vor primi un an de membership gratuit

în patronatul OFA UGIR.

Cunoaște EXPERȚII NOȘTRI

 

Vicepreședinte OFA UGIR, coordonator al domeniului ”finanțări proiecte private”, managing partener în cadrul firmei AVISSO, filiala București și membru Task Force EU și Funds CDR.

Ana-Maria Icatoiu are peste 17 ani de experiență în domeniul dezvoltării sustenabile, al eficienței energetice și al proiectelor de tip smart-city. A coordonat proiecte pentru dezvoltarea durabilă a orașelor pe parte de creștere a independenței și a eficienței energetice, de protecție a mediului înconjurător și de îmbunătățire a calității vieții.

Face parte din 6 dintre cele 9 grupuri de experți selectați de către Ministerul Fondurilor Europene pentru viitoarele Programe Operaționale: PO Regionale; PO Dezvoltare Durabilă; PO Tranziție Justă; PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; PO Educație și Ocupare; PO Asistență Tehnică.

Ana-Maria Icatoiu face parte din Comitetul Consultativ pentru Mediul de Afaceri al  Ministerului Fondurilor Europene, din EU-Funds Task Force din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) și, respectiv, din cadrul Romanian Business Leaders (RBL), din grupul de lucru al CDR pe European Green Deal și din Consiliul Național pentru Transformare Digitală (CNTD) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

ANA – MARIA ICĂTOIU

MIHAELA PASCARIU

Are o experienţă de peste 20 ani în domeniul consultanţei pentru afaceri și scriere de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Domeniile sale de expertiză cuprind: consultanţa strategică pentru dezvoltarea companiilor şi organizaţiilor; consultanţa în marketing şi cercetarea de piaţă; consultanţă în management financiar; managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

În calitate de Managing Partner în cadrul companiei AVISSO, membru fondator OFA UGIR, Mihaela Pascariu urmareste identificarea de noi oportunităţi de afaceri, dezvoltarea şi managementul diviziei de consultanţă pentru IMM-uri. De asemenea, Mihaela Pascariu este implicată în proiecte de consultanţă, precum: consultanţă în management strategic şi organizaţional, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate pentru proiecte de investiţii, cercetare de piaţă şi studii de oportunitate, scrierea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile şi managementul implementării acestor tipuri de proiecte.
 
Competenţele şi cunoştinţete sale în domeniul consultanţei în management sunt dovedite de certificările obţinute din partea unor organisme recunoscute în domeniu: MBA – Master of Business Administration, Business Analyst, General manager, Project Manager, Trainer şi Business Coach. În vasta sa experienţă în consultanţă a obtinut finantare si a implementat peste 120 proiecte pentru companii mici şi mijlocii din sectorul producţiei, comerţului şi serviciilor si a obtinut fonduri de peste 55 mil euro pentru dezvoltarea companiilor din regiune.

Cunoaște echipa organizorică

Mirabela miron
Președinte OFA UGIR

Amalia Georgescu
Project Manager

Viorica cojocaru
Coordonator comunicare

Ana - maria icătoiu
Consultant senior membru jurizare

mihaela pascariu
Consultant senior membru jurizare

Lilia Mosoreti - Panait
Jurist OFA UGIR, Membru jurizare

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 1. Prin participarea la Competiție, participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților în Concurs, înregistrarea acestora pe pagină dedicată Concursului, publicarea Câștigătoarelor pe pagina Concursului, posibilitatea de a fi desemnate câștigătoare și acordarea Premiilor Concursului, date personale ce vor consta din:
  • pentru participanții înscriși la Concurs: nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon;
  • pentru câștigătoarele Concursului: nume, prenume, anul nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa domiciliului, extrasul de cont și copia actului de identitate.

Participanții înscriși consimt că, în cazul în care vor fi aleși drept câștigători ai Premiilor Concursului, să furnizeze aceste date cu caracter personal care vor fi prelucrate de Organizator.

  • Atribuirea Premiilor Concursului este condiționată de îndeplinirea condițiilor menționate în programul Start-Up Nation (sectiunea: Beneficiari eligibili), respectiv de furnizarea informaţiilor/datelor personale sus-menţionate, în scopul validării câștigătorului.
  • Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătoarelor prezentului Concurs și a Premiilor acordate.
Descarcă aici regulamentul concursului ANEXA 1 - CODURI CAEN ELIGIBILE START-UP NATION ANEXA 2 - GRILĂ DE EVALUARE START-UP NATION

Newsletter

Înscrie-te la newsletter-ul OFA, pentru a afla ultimele noutăți despre comunitatea femeilor de afaceri.

  PARTENERI

   

   

   

   

   

   

  PARTENERI MEDIA